sobota 24. decembra 2016

Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2016

Pokojné vianočné sviatky všetkým ! :-) Vitajte pri piatom článku z našej každoročnej vianočnej série o dobovej vianočnej hudbe, z rozmedzia raného stredoveku až 18. storočia.
Prajem príjemné počúvanie. Ako je už v týchto článkoch zvykom, internetové odkazy v názvoch piesní a skladieb vedú k podrobnejšiemu prehľadu ich textov, a pri menách skladateľov alebo hudobných termínov vedú k článkom s podrobnejšími informáciami o daných témach.
Neeurópske koledy a vianočné piesne predstavujem väčšinou v závere týchto článkov. Tohto roku urobím výnimku, začnem v Kanade 17. storočia. S rozvojom obchodu medzi európskymi kolonistami v Novom Francúzsku a lokálnymi domorodými národnosťami sa začala rozvíjať aj misionárska činnosť niektorých mníšskych rádov medzi domorodcami. Jezuitský misionár Jean de Brébeuf bol jedným z tých, ktorí sa spriatelili s Hurónmi (Wendatmi) a pôsobili medzi nimi niekoľko rokov. 

De Brébeuf vytvoril jedny z prvých hurónsko-európskych vzájomných prekladov. Pochopiteľne, ako misionár sa venoval najmä prekladaniu Písma Svätého a kazateľstvu v hurónčine (wendatčine). Ako pomôcku pre zdôraznenie významu Vianoc zložil okolo roku 1642 vianočnú pieseň Jesous Ahatonhia, po francúzsky Jésus est né. K vytvoreniu novej koledy pristupoval nanajvýš "jankomatuškovsky", jej melódiu totiž založil na tej z francúzskej ľudovej skladby Une jeune pucelle. ;-) Tú bolo tiež zvykom spievať vo vianočnom čase.

Oba verzie piesne časom zľudoveli. Hurónska koleda je dodnes považovaná za vôbec najstaršiu koledu alebo vianočnú pieseň vytvorenú na území dnešnej Kanady. Z historického hľadiska je veľavravné, že sa jej vznik bezprostredne týkal domorodcov. Ešte väčšiu popularitu "Hurónskej kolede" mimo kruhu frankofónnych a domorodých Kanaďanov priniesol jej anglický preklad (Twas in the Moon of Wintertime), ktorý v roku 1926 vytvoril Jesse Edgar Middleton. Začneme práve interpretáciou tejto koledy v podaní speváckeho zboru Exultate Chamber Singers, ktorí koledu spievajú v jej anglofónnej verzii vytvorenej Middletonom: 


Anglický preklad nielenže vznikol neskoršie ako pôvodná hurónska a francúzska verzia piesne, líši sa do istej miery aj obsahom textu. Middleton pri prebásnení dosť zdôraznil betlehemské prvky, vtipne a pomerne vkusne prispôsobené na severoamerické reálie 17. storočia (lovci namiesto pastierov, Ježiško vo wigvame krytom kôrou namiesto jasličiek, chýrni náčelníci prinášajúci vzácne výrobky ako analógia troch kráľov a ich vzácnych darov, Boh označovaný pod jeho tradičným hurónskym menom - Giči Manitú). :-) Existujú viaceré drobné obmeny anglického prekladu, no rozdiely sú minimálne (spravidla najväčšie bývajú v tom, či sa spievajú všetky strofy, alebo len časť; prípadne ide o to, či sa používajú domorodé alebo európske termíny pre Boha a pod.).

V podaní kanadskej speváčky Heather Daleovej môžete tiež popočúvať viacjazyčnú verziu Hurónskej koledy, naspievanú v hurónčine (wendat), vo francúzštine a v angličtine:


Nie som si istý, ale anglický preklad v tomto spracovaní je asi bližší pôvodnej francúzskej verzii, keďže sa textovo na viacerých miestach dosť odlišuje.

Ďalšie dve spracovania tejto koledy, ktoré by som vám rád odporučil, je to od speváckeho zboru Elora Festival Singers, a pre milovníkov country a folku zas verzia od Toma Jacksona, kanadského country speváka métiskeho pôvodu. Verzia od Jacksona síce nezapadá do dobového zamerania týchto článkov, ale považujem ju za natoľko dobrú, že ju sem priamo zaradím:


Aby sme neostali len pri Indiánoch a Francúzoch na druhej strane Atlantiku, teraz sa vrátime späť do Francúzska v období európskeho stredoveku. Významným stredovekým francúzskym skladateľom raného 13. storočia bol Perotinus (Pérotin), známy aj ako Magister Perotinus (majster Perotinus), ktorý pôsobil v Paríži okolo roku 1200 v hudobnom zbore katedrály Notre Dame. Okrem vlastnej tvorby polyfonickej (viachlasovej) hudby, typickej pre dané storočia, sa venoval aj zostavovaniu antológií už existujúcich hudobných diel. Jeho zďaleka najslávnejším dokumentárnym dielom tohto typu bola kniha Magnus liber organi. Dnes si od neho priblížime jednu konkrétnu skladbu, samozrejme úzko spojenú s vianočnými sviatkami. Ide o textovo jednoduchú, no pre spevácke hlasy komplexnú kompozíciu Alleluia Nativitas gloriose virginis:   


Vo výbornom podaní britského zboru The Hilliard Ensemble, ktorý pôsobil a nahrával albumy v rokoch 1974 až 2014, a niekoľkokrát koncertoval aj u nás na Slovensku. Táto skladba pochádza z ich albumu interpretácií Pérotinových kompozícií, ktorý bol nahrávaný ešte v roku 1988 a poprvýkrát vydaný v roku 1989.

Ďalšie pekné spracovanie tejto konkrétnej skladby existuje aj od francúzskeho speváckeho zboru Ensemble Gilles Binchois. Nachádza sa na ich albume, pomenovanom na počesť tzv. notredamskej hudobnej školy (v zmysle "štýl/tradícia"), ku ktorej v 13. storočí patril práve aj majster Pérotin:Od majstra Pérotina poznáme viacero vianočných kompozícií pre vtedajšie cirkevné spevácke zbory, z ktorých viaceré boli hudobnými adaptáciami už existujúcich textov. Patrili sem napr. aj výňatky zo žalmov, upravené pre potreby polyfonického spevu. Dobrým príkladom je Viderunt omnes, ktorá sa spievala na Prvý sviatok vianočný (teda 25. decembra). Opäť ju zaspieva The Hilliard Ensemble:
Textovo ponurejšou je kompozícia Sederunt principes ("Sedeli kniežatá"), tradične spievaná na Sviatok sv. Štefana ("na Štefana") alias Druhý sviatok vianočný. Hovorí o prenasledovaní.

Sederunt principes, et adversum me loquebantur:
et iniqui persecunti sunt me.

Adjuva me, Domine Deus meus:
salvum me fac propter misericordiam tuam.


Sedeli kniežatá, a hovorili proti mne:
nespravodlivo ma prenasledovali.

Pomôž že mi, Pane, môj Bože:
Zachráň ma v mene tvojej milosti. 
Toto spracovanie bolo vytvorené Davidom Munrowom a jeho kolegami z britského súboru Early Music Consort of London.


Toto spracovanie je zas v podaní zboru Tonus Peregrinus, pod vedením Anthonyho Pittsa. Ako iste počujete, dôraz je tentokrát na podanie piesne prostredníctvom ženských hlasov.


Dobové vianočné piesne a koledy z Talianska som v doterajších článkoch nechtiac zanedbábal, takže tohto roku to chcem naplno vynahradiť. :-) V podaní talianskeho zboru dobovej hudby Ensemble Micrologus nasleduje stredoveká talianska koleda z 13. storočia, od anonymného autora, Gloria 'n cielo e pace 'n terra ("Sláva na nebesiach a pokoj na zemi"):


Nádhera, všakže ? :-)

Naši starí známi zo švédskej skupiny Vox Vulgaris nesklamú so svojím hudobným repertoárom ani tento rok. Vytvorili vlastné inštrumentálne spracovanie tejto talianskej koledy, ktoré malo premiéru počas ich živého vystúpenia v kostole Lye na Gotlande v roku 2004. Verte mi, je to rezké a čulé spracovanie. Odráža štýl, akým by skladbu hrali doboví pouliční hudobníci z ľudu: 


Ani františkánski mnísi sa nenechajú zahanbiť. Talianska františkánska hudobná trojica Trio Laudar Vollio zahralo naživo kratšiu verziu, v kombinácii sláčikové/strunové nástroje a acapella:Teraz sa z románskych končín a hudobných tradícií presunieme o čosi severnejšie. Holandské a flámske koledy zo 17. storočia som vám predstavil už v druhom článku tejto série pred niekoľkými rokmi. Teraz sa k danej látke vrátime. :-) Začneme inštrumentálnym spracovaním barokovej holandskej koledy.


Toto je inštrumentálna verzia holandskej vianočnej piesne zo 17. storočia, O Kerstnacht, schoner dan de dagen. Počujete ju v podaní hudobníka Ernsta Stolza, ktorý sa špecializuje na hranie dobovej hudby. 

Pieseň mala zaujímavú históriu vzniku. V roku 1637 otvárali v Amsterdame nové divadlo. Holandský básnik a dramatik 17. storočia Joost van den Vondel napísal pri tejto príležitosti divadelnú hru. Otvorenie divadla a premiéra hry pripadli práve na Vianoce a van den Vondel sa vianočnej tematike v svojej hre rozhodne nevyhýbal. Jednou z piesní zložených výlučne pre túto novú divadelnú hru, bola... no presne táto. 

Obsahovo je pomerne smutná a rozjímavá. Pripomína vraždenie neviniatok v Betleheme, čo bola v stredoveku a ranom novoveku s obľubou zdôrazňovaná "odvrátená strana Vianoc", poukazujúca na nebezpečenstvo ľudskej zloby. V priebehu storočí O Kerstnacht... v Holandsku spopulárnela ako zádumčivejšia vianočná pieseň, a je preto považovaná za jednu z tradičných domácich cirkevných kolied. Spievaná forma O Kerstnacht... znie približne takto (v podaní belgického súboru Kamerkoor Cantabile - Hove):


Veselšou, pokoj a nehu vyžarujúcou koledou je Nu zijt wellekome, od anonymného autora. Dnes najslávnejšia verzia koledy sa ustálila v 17. storočí, no jej korene sú hlbšie, aj na pomery starých holandských vianočných piesní dávne. Pieseň mala svoju povedomú podobu už v 15. storočí a podľa dostupného výskumu mala základ v ešte staršej vianočnej piesni, ktorá vznikla v 14. storočí.

Zborová verzia Nu zijt wellekome:

Inštrumentálna verzia Nu zijt wellekome (opäť v podaní Ernsta Stolza, hrajúceho na viola da gamba, za doprovodu organu v pozadí):


Vzhľadom na charakter holandských dejín v ranom novoveku vás asi neprekvapí fakt, že existujú tak katolícke, ako aj protestantské úpravy textu piesne. Tieto zmeny v závislosti od cirkvi však boli nanajvýš kozmetické.

Tohto roku mi napadlo ešte veľa rôznych skladieb, ktoré som mohol zaradiť do tohto článku, no povedal som si, že niečo musím nechať aj pre ďalší ročník. Môžem vás uistiť, že keď tu o rok nájdete ďalší nový článok, budete sa mať zase na čo tešiť. Už teraz mám predbežne vybrané viaceré zaujímavé skladby a kompozície, slávne i málo známe. ;-)

Chcem vám všetkým popriať príjemnú a pokojnú sviatočnú noc, pekné sviatočné obdobie, a veľa šťastia a zásadovej človečiny do budúceho roka. Dobrú noc. Nech sa vám sníva o povestných anjelských chóroch nad Betlehemom...

----

Menšia právna formulka
Všetky prezentované skladby patria ich autorom alebo autorom ich aranžmánov. Nevlastním autorské práva ani na jednu z uvedených skladieb a v rámci tohto článku sú zverejnené na výlučne nekomerčné účely.

Ostatné články v sérii
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2010 (upravené znovuzverejnenie 2012)
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2011 (upravené znovuzverejnenie 2013)
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2013 (upravené znovuzverejnenie 2014)
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2015 Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2017

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára